Αναπτυξιακός νόμος: Εντός του Ιανουαρίου ο γ’ κύκλος υπαγωγής στο καθεστώς μηχανολογικού...

Αναπτυξιακός νόμος: Εντός του Ιανουαρίου ο γ’ κύκλος υπαγωγής στο καθεστώς μηχανολογικού εξοπλισμού

420
SHARE

Εντός του Ιανουαρίου του 2019, θα προκηρυχθεί ο τρίτος κύκλος υπαγωγής στο καθεστώς του Μηχανολογικού εξοπλισμού του αναπτυξιακού νόμου, σύμφωνα με ανακοίνωση της γενικής γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στη δεύτερη προκήρυξη του καθεστώτος του Μηχανολογικού εξοπλισμού του ν.4399/2016 λήγει στις 15-12-2018.

Μέσω του συγκεκριμένου καθεστώτος ενισχύονται με φορολογικές απαλλαγές, δαπάνες μηχανολογικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιούνται εντός της μονάδας υπό την προϋπόθεση ότι αφορούν σε αρχική επένδυση.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Τα υπαγόμενα στο καθεστώς «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» επενδυτικά σχέδια ενισχύονται για τις ακόλουθες δαπάνες των περιφερειακών ενισχύσεων:

α) αγορά και εγκατάσταση καινούργιων μηχανημάτων,

β) αγορά και εγκατάσταση μηχανημάτων όχι παλαιότερων των επτά (7) ετών από την ημερομηνία πρώτης κτήσης τους, που προέρχονται από παραγωγική μονάδα για την οποία σωρευτικά συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

αα) η μονάδα αυτή έχει παύσει τη λειτουργία της,

ββ) η αγορά πραγματοποιείται από τον φορέα του επενδυτικού σχεδίου που δεν σχετίζεται με τον πωλητή,

γγ) η οικεία συναλλαγή γίνεται με τους συνήθεις όρους της αγοράς,

δδ) στοιχεία ενεργητικού που έχουν επιχορηγηθεί στο παρελθόν από άλλα καθεστώτα ενισχύσεων εξαιρούνται από τις επιλέξιμες δαπάνες, και

εε) η αγορά πραγματοποιείται από ΜΜΕ,

γ) μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων μηχανημάτων με την υποχρέωση ότι αυτά θα περιέλθουν στην κυριότητα του μισθωτή κατά τη λήξη της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης,

δ) αγορά μεταφορικών μέσων, σύμφωνα με τους περιορισμούς της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 3 και της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 8.

Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο καθεστώς ενισχύονται με το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής και τα ποσοστά ενισχύσεων χορηγούνται με βάση τα ανώτατα ποσοστά του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

LEAVE A REPLY