Από τις 18 Ιανουαρίου “Επιχειρούμε έξω” – Ενίσχυση εξωστρέφειας μικρών και πολύ...

Από τις 18 Ιανουαρίου “Επιχειρούμε έξω” – Ενίσχυση εξωστρέφειας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων

403
SHARE

Την Πέμπτη 18 Ιανουαρίου θα ενεργοποιηθεί το πρόγραμμα «Επιχειρούμε Έξω», το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους μικροί εξαγωγείς να λάβουν εντός 30 μηνών έως και 50.000 για την ενίσχυση της εξωστρέφειάς τους. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 50 εκατ. ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κάθε επιχείρηση μπορεί να κάνει χρήση του προγράμματος για περισσότερες από μία φορές. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι δραστηριοποιούνται στους τομείς: Αγροδιατροφή/ Βιομηχανία τροφίμων, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, Υλικά/ Κατασκευές, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), Υγεία/ Φάρμακα.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

-Έχουν κλείσει τουλάχιστον μία διαχειριστική χρήση δωδεκάμηνης διάρκειας.

-Διαθέτουν επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), οι οποίοι αφορούν προϊόντα που επιθυμούν να προωθήσουν μέσω της συμμετοχής τους στις εμπορικές εκθέσεις.

-Παράγουν/ μεταποιούν ήδη τα προϊόντα αυτά.

-Αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα και ποσοστό τουλάχιστον 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών προέρχεται από εξαγωγές προϊόντων που παράγουν/μεταποιούν.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευσή της.

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται από τους υποψήφιους δυνητικούς δικαιούχους υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis.

LEAVE A REPLY