ΒLUE_BOOST: Ενίσχυση καινοτομίας για τις μικρές και νεοφυείς επιχειρήσεις

ΒLUE_BOOST: Ενίσχυση καινοτομίας για τις μικρές και νεοφυείς επιχειρήσεις

511
SHARE

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης συμμετέχει στο εταιρικό σχήμα που υλοποιεί το έργο “BOOSTing the innovation potential of the triple helix of Adriatic-Ionian traditional and emerging BLUE growth sectors clusters through an open source/knowledge sharing and community based approach ” («Ενισχύοντας το δυναμικό καινοτομίας του τριπλού έλικα των clusters παραδοσιακών και αναδυόμενων τομέων Γαλάζιας Ανάπτυξης Αδριατικής – Ιονίου, μέσω μιας ανοικτού κώδικα, διαμοιρασμού γνώσης και βασισμένης στην κοινότητα προσέγγισης»), με ακρωνύμιο BLUE_BOOST, που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V – B “Αδριατική- Ιόνιο 2014 – 2020”.

Σκοπός του έργου BLUE_BOOST είναι η ενίσχυση των καινοτομικών δυνατοτήτων των Πολύ Μικρών – Μικρομεσαίων (ΠΜΜΕ) και Νεοφυών Επιχειρήσεων (Start-Up) που δραστηριοποιούνται στους τομείς της επονομαζόμενης «Γαλάζιας Ανάπτυξης» και ανήκουν στις εμπλεκόμενες περιοχές Αδριατικής-Ιονίου, μέσω μιας καινοτόμου και δημιουργικής συνεργασίας με τους λεγόμενους «νέους φορείς καινοτομίας» (New Innovation Agents).

Στο πλαίσιο του BLUE_BOOST υλοποιείται ένας κύκλος 7 διακρατικών – διατομεακών επισκέψεων (Cross-Field Visits), στις περιοχές των εταίρων του έργου, με σκοπό τη διασύνδεση θαλάσσιων/ναυτιλιακών φορέων από τις 7 εμπλεκόμενες περιοχές της Αδριατικής και του Ιονίου.

Στις 16-18 Ιουλίου 2018, η Περιφέρεια Απουλίας (Apulia) φιλοξένησε τη 2η Συνάντηση της Επιτροπής Καθοδήγησης του BLUE_BOOST στο Giovinazzo (περιοχή Μπάρι) και διοργάνωσε την 1η διακρατική – διατομεακή επίσκεψη του έργου στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας. Εκπρόσωποι από επτά θαλάσσιες περιοχές της Ιταλίας, της Κροατίας, της Ελλάδας και της Αλβανίας επισκέφθηκαν το Consorzio Gargano Pesca, μια κοινοπραξία εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας, που βρίσκεται στη Manfredonia και το ερευνητικό κέντρο Coispa, στην περιοχή Torre a Mare, τα πειραματικά εργαστήρια του οποίου ασχολούνται με τη μελέτη των θαλάσσιων πόρων.

Το ΕΒΕΘ συμμετείχε στην εν λόγω επίσκεψη με εξαμελή αντιπροσωπεία, αποτελούμενη από 2 εκπροσώπους του και 4 εκπροσώπους επιχειρήσεων – ερευνητικών φορέων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονία.

Η διακρατική επίσκεψη ανέδειξε τόσο την επιχειρησιακή όσο και την ερευνητική προσέγγιση της ανάπτυξης ορθών πρακτικών για τη βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια.

Οι εταίροι του BLUE_BOOST παρουσίασαν τις τελευταίες εξελίξεις του έργου και συζήτησαν για τις επερχόμενες δράσεις – Blue Labs, Blue Workshop Scenarios και Hackathon – που αποσκοπούν στον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των προκλήσεων καινοτομίας στον τομέα της Γαλάζιας Ανάπτυξης. Μέσω των δράσεων αυτών, οι ΜΜΕ / Start-Ups επιχειρήσεις που λειτουργούν σε παραδοσιακούς και αναδυόμενους τομείς της Γαλάζιας Ανάπτυξης θα έχουν τη δυνατότητα να ενδυναμώσουν τις ικανότητες καινοτομίας τους και να αναπτύξουν διακρατική συνεργασία με την υποστήριξη παρόχων τεχνογνωσίας, δηλαδή φορέων Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας (RD & I) καθώς και “νέων φορέων καινοτομίας” (fablabs, innovation hubs, living labs, κλπ).

Στους στόχους του έργου περιλαμβάνεται η χορήγηση, στο πλαίσιο πιλοτικής δράσης, 350.000€ σε επιλεγμένες επιχειρήσεις για την υλοποίηση καινοτομικών σχεδίων μεταφοράς τεχνογνωσίας. Η διακρατική πρόσκληση για τα κουπόνια καινοτομίας θα δημοσιευθεί σε επόμενη φάση του έργου, κατά τη διάρκεια της οποίας ΜΜΕ / start-ups, από τις περιοχές των εταίρων που συμμετέχουν στο πιλοτικό, σε συνεργασία με παρόχους τεχνογνωσίας, θα έχουν την ευκαιρία να υποβάλουν καινοτόμα σχέδια μεταφοράς τεχνογνωσίας, σε επίπεδο τεχνολογικό, οργανωσιακό και marketing, προκειμένου να λάβουν, μετά από αξιολόγηση, κουπόνια αξίας μέχρι 9.000 ευρώ έκαστο για την υλοποίησή τους.

Το έργο BLUE_BOOST χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος Interreg ADRION.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Μελετών & Έρευνας του ΕΒΕΘ (2310. 370.180-1).

LEAVE A REPLY