ΕΒΕΘ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε διακρατική επίσκεψη στην Τεργέστη της...

ΕΒΕΘ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε διακρατική επίσκεψη στην Τεργέστη της Ιταλίας στο πλαίσιο του BLUE_BOOST

329
SHARE

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης συμμετέχει στο εταιρικό σχήμα που υλοποιεί το έργο “BOOSTing the innovation potential of the triple helix of Adriatic-Ionian traditional and emerging BLUE growth sectors clusters through an open source/knowledge sharing and community based approach” («Ενισχύοντας το δυναμικό καινοτομίας του τριπλού έλικα των clusters παραδοσιακών και αναδυόμενων τομέων Γαλάζιας Ανάπτυξης Αδριατικής – Ιονίου, μέσω μιας ανοικτού κώδικα, διαμοιρασμού γνώσης και βασισμένης στην κοινότητα προσέγγισης»), με ακρωνύμιο BLUE_BOOST, που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V – B “Αδριατική- Ιόνιο 2014 – 2020”.

Σκοπός του έργου BLUE_BOOST είναι η ενίσχυση των καινοτομικών δυνατοτήτων των Πολύ Μικρών – Μικρομεσαίων (ΠΜΜΕ) και Νεοφυών Επιχειρήσεων (Start-Up), που δραστηριοποιούνται στους τομείς της επονομαζόμενης «Γαλάζιας Ανάπτυξης» και ανήκουν στις εμπλεκόμενες περιοχές Αδριατικής-Ιονίου, μέσω μιας καινοτόμου και δημιουργικής συνεργασίας με τους λεγόμενους «νέους φορείς καινοτομίας» (New Innovation Agents).

Στο πλαίσιο του BLUE_BOOST θα υλοποιηθεί ένας κύκλος 7 διακρατικών, διατομεακών επισκέψεων (Cross-Field Visits), στις περιοχές των εταίρων, με σκοπό τη διασύνδεση θαλάσσιων/ναυτιλιακών φορέων από τις 7 εμπλεκόμενες περιοχές της Αδριατικής και του Ιονίου.

Η τρέχουσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά στην 4η διακρατική επίσκεψη του έργου, που θα πραγματοποιηθεί στην Περιφέρεια Friuli Venezia Giulia της Ιταλίας, με επίκεντρο την Τεργέστη, στις 9 και 10 Σεπτεμβρίου 2019 και θα είναι επικεντρωμένη στους τομείς της ναυπήγησης και επισκευής πλοίων και σκαφών, καθώς και της προστασίας των ακτογραμμών.

Ο αιτών πρέπει να έχει την έδρα του ή ένα υποκατάστημα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και η βασική δραστηριότητά του να εμπίπτει στους τομείς με Κωδικούς ΚΑΔ: 33.15 – Επισκευή και συντήρηση πλοίων και σκαφών, 30.1 – Ναυπήγηση πλοίων και σκαφών, 30.11 – Ναυπήγηση πλοίων και πλωτών κατασκευών, 30.12 – Ναυπήγηση σκαφών αναψυχής και αθλητισμού, 91.04 Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών βιοτόπων. Πανεπιστήμια, ερευνητικοί, κυβερνητικοί (δημόσια διοίκηση) και άλλοι φορείς, που συνδέονται με τους παραπάνω τομείς είναι επίσης επιλέξιμοι, ανεξάρτητα από τον κωδικό της κύριας δραστηριότητάς τους.

Οι αιτήσεις για την επιλογή των συμμετεχόντων πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά, το αργότερο μέχρι την Τρίτη 20 Αυγούστου 2019 και ώρα 14:00.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στο δικτυακό τόπο του ΕΒΕΘ (www.ebeth.gr), στην ενότητα Σημαντικά Θέματα, πατώντας ΕΔΩ , όπου είναι διαθέσιμη η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μαζί με τα παραρτήματά της (περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων το πρόγραμμα και την αίτηση). Επίσης, μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Μελετών & Έρευνας του ΕΒΕΘ, αρμόδιοι κ. Εριφύλη Παπαδημητρίου & κ. Γιώργος Εμμανουηλίδης, στα τηλ. 2310-370183 και 181.

LEAVE A REPLY