ΕΛΒΟ: Πωλείται όπως είναι επιπλωμένη…-Δημοσιεύτηκε ο νέος διαγωνισμός

ΕΛΒΟ: Πωλείται όπως είναι επιπλωμένη…-Δημοσιεύτηκε ο νέος διαγωνισμός

703
SHARE
Ôï åñãïóôÜóéï ôçò ÅëëçíéêÞò Âéïìç÷áíßáò Ï÷çìÜôùí (ÅËÂÏ), ÔåôÜñôç 11 Éïõëßïõ 2007

Μέχρι τη Δευτέρα 4 Μαρτίου και ώρα 11.30 π.μ.μ θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους  σε συμβολαιογράφο της Θεσσαλονίκης οι ενδιαφερόμενοι για τα περιουσιακά στοιχεία της ΕΛΒΟ (Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων Α.Ε.), που σύμφωνα με τον νέο – τρίτο κατά σειρά – δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό, που δημοσιεύτηκε σήμερα, εκποιούνται ως σύνολο.

Τα περιουσιακά στοιχεία της ΕΛΒΟ εκποιούνται ως σύνολο και συγκεκριμένα η εκποίηση αφορά :

1. Ακίνητα:

i. Ένα οικόπεδο έκτασης 190.206,97 τμ στο οικοδομικό τετράγωνο (ΟΤ) 25 της Βιομηχανικής Περιοχής της Σίνδου,

ii. Ένα οικόπεδο έκτασης 76.957 τμ στο οικοδομικό τετράγωνο (ΟΤ) 26 της Βιομηχανικής Περιοχής της Σίνδου,

iii. Ένα οικόπεδο έκτασης 5.322 τμ στο οικοδομικό τετράγωνο (ΟΤ) 26 της Βιομηχανικής Περιοχής της Σίνδου,

2. Κτιριακές εγκαταστάσεις ευρισκόμενες στην Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου Θεσσαλονίκης.

3. Εξοπλισμός.

4. Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής ιδιοκτησίας: το σήμα και ο διακριτικός τίτλος “ΕΛΒΟ”, και κάθε άλλο δικαίωμα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως τεχνογνωσία, σχέδια, άδειες ΙΤ και πατέντες που έχει κατοχυρώσει η Εταιρεία.

 Όλα τα περιουσιακά στοιχεία θα μεταβιβασθούν «όπως είναι και βρίσκονται» και ειδικότερα στην πραγματική και νομική κατάσταση και στον τόπο που θα βρίσκονται κατά την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.

Η Προσφορά παραμένει σε ισχύ και δεσμεύει τον Διαγωνιζόμενο που την υπέβαλε για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών.

Η περίοδος ισχύος της προσφοράς μπορεί να παραταθεί για διάστημα έως και 6 ακόμη μήνες, κατόπιν προηγούμενης έγγραφης δήλωσης του Εκκαθαριστή προς τον Διαγωνιζόμενο που την υπέβαλε.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με πληροφορίες και «διαρροές» από κυβερνητικούς κύκλους , αρχικό ενδιαφέρον για την ΕΛΒΟ φέρονται να έχουν εκφράσει η γερμανική Krauss-Maffei Wegmann σε σύμπραξη με τη γαλλική Nexter, η νοτιοαφρικανική Paramount, η τσεχική Excalibur Army  και η Mubadala από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Προοπτική που μένει βέβαια να επαληθευτεί στην πράξη, καθώς ανάλογες πληροφορίες για άλλες προβληματικές επιχειρήσεις όπως λ.χ. η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης δεν αποδείχτηκαν έγκυρες…

LEAVE A REPLY