Μέχρι τις 2 Οκτωβρίου η προθεσμία για την ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων,...

Μέχρι τις 2 Οκτωβρίου η προθεσμία για την ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων, μέσω ΕΣΠΑ

913
SHARE

Προθεσμία μέχρι τις 2 Οκτωβρίου έχουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες για να υποβάλλουν αίτηση ένταξης των επιχειρήσεων τους στις δράσεις του ΕΣΠΑ, «Ψηφιακό Βήμα» και «Ψηφιακό Άλμα».

Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), η επιχείρηση-δικαιούχος θα κληθεί να συμπληρώσει ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο λαμβάνει υπόψη τον εξοπλισμό που αγοράστηκε την τελευταία πενταετία, τις υπηρεσίες και το λογισμικό που ήδη διαθέτει και χρησιμοποιεί.

Αν η επιχείρηση κριθεί «ψηφιακά ανώριμη», τότε θα υπαχθεί στο «Ψηφιακό Βήμα» και μπορεί να υποβάλει επενδυτικό σχέδιο προϋπολογισμού από 5.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ.

Αν η επιχείρηση κριθεί «ψηφιακά ώριμη», τότε θα υπαχθεί στη δράση «Ψηφιακό Άλμα» και μπορεί να υποβάλει επενδυτικό σχέδιο, προϋπολογισμού από 55.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ.

Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων ορίζεται στους 12 μήνες για το «Ψηφιακό Βήμα» και στους 18 μήνες για το «Ψηφιακό Άλμα».

Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/και δάνειο.

Προϋποθέσεις

Για να υπαχθούν οι επιχειρήσεις στις δύο δράσεις, θα πρέπει:

– Να εμφανίζουν την τελευταία τριετία τουλάχιστον ένα θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων.

– Να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης σε ποσοστό τουλάχιστον 60% της ιδιωτικής συμμετοχής του επενδυτικού σχεδίου.

– Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας.

– Να υποβάλουν δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.

– Να μην περιλαμβάνονται ως δικαιούχοι σε αποφάσεις ανάκλησης παλαιότερων δράσεων που αφορούν την ψηφιακή τεχνολογία.

– Να πραγματοποιήσουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ., αποκλειστικά σε μία μόνο περιφέρεια.

– Να υποβάλουν επενδυτικό σχέδιο που να αφορά σε επιλέξιμο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ).

Για κάθε δράση, έχει προϋπολογισθεί το ποσό των 50 εκατ. ευρώ ως δημόσια δαπάνη ενώ το ύψος της επιδότησης καθορίζεται στο 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

LEAVE A REPLY