Νέο πρόγραμμα ενίσχυσης ΜΜΕ – Για την επιχειρηματική αξιοποίηση υγρών, στερεών και...

Νέο πρόγραμμα ενίσχυσης ΜΜΕ – Για την επιχειρηματική αξιοποίηση υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων

482
SHARE

Εντός των επομένων ημερών αναμένεται η προκήρυξη της νέας Δράσης του ΕΣΠΑ “Ενίσχυση Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας”, η οποία θα χρηματοδοτήσει επενδυτικά σχέδια για την επιχειρηματική αξιοποίηση υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων, με την παραγωγή και διάθεση πρώτων υλών και ενδιάμεσων ή τελικών προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας. Με δημόσια δαπάνη 30 εκατ. ευρώ θα ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού από 250.000 έως 2.500.000 ευρώ από υφιστάμενες αλλά και από νέες και από υπό σύσταση πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Κριτήριο επιλεξιμότητας – σημειωτέον –  είναι η οικονομική δραστηριότητα που θα επιδοτηθεί και όχι οι υφιστάμενες δραστηριότητες των εν δυνάμει δικαιούχων, κατά συνέπεια μπορούν να υποβάλουν αίτημα χρηματοδότησης ακόμα και επιχειρήσεις που δεν δραστηριοποιούνται σε ενέργειες διαχείρισης αποβλήτων αλλά έχουν τη δυνατότητα να το πράξουν.

Οι επιλέξιμες κατηγορίες αποβλήτων είναι οι εξής:

  1. Απόβλητα Αστικού σκοπού: Αστικά στερεά απόβλητα, Αστικά απόβλητα ειδικής διαχείρισης (συσκευασίας, ηλεκτρικές συσκευές, μπαταρίες κ.λπ.), Ιλύς αστικού τύπου.
  2. Βιομηχανικά Απόβλητα και απόβλητα λοιπών δραστηριοτήτων: Βιομηχανικά απόβλητα, Ειδικά ρεύματα υλικών (οχήματα, έλαια, ελαστικά οχημάτων, απόβλητα υγειονομικών μονάδων κ.λπ.).
  3. Απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων
  4. Γεωργοκτηνοτροφικά απόβλητα
  5. Απόβλητα αλιείας/ιχθυοκαλλιέργειας.

Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση είναι οι παρακάτω ενέργειες:

Συλλογή: Συγκέντρωση αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της προκαταρκτικής διαλογής και της προκαταρκτικής αποθήκευσης αποβλήτων με σκοπό τη μεταφορά τους σε εγκατάσταση επεξεργασίας αποβλήτων.

Μεταφορά: Το σύνολο των εργασιών μετακίνησης αποβλήτων ή και ειδικών ρευμάτων υλικών από τα μέσα συλλογής στους χώρους ανάκτησης.

Προσωρινή αποθήκευση: Αποθήκευση εν αναμονή επεξεργασίας, ανάλογα με τον τύπο αποβλήτων, το μέγεθος και τη διάρκεια αποθήκευσης και τον στόχο της συλλογής.

Ανάκτηση: Οποιαδήποτε εργασία της οποίας το κύριο αποτέλεσμα θα είναι ό,τι απόβλητα εξυπηρετούν έναν χρήσιμο σκοπό αντικαθιστώντας άλλα υλικά τα οποία, υπό άλλες συνθήκες, θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση συγκεκριμένης λειτουργίας, ή ό,τι απόβλητα που θα υφίστανται προετοιμασία για την πραγματοποίηση αυτής της λειτουργίας, είτε στην εγκατάσταση είτε στο γενικότερο πλαίσιο της οικονομίας.

 

 

LEAVE A REPLY