Sunday , 28 May 2023

ΟΛΘ: Ενίσχυση κερδών κατά 22,1% το 2020 και τζίρου κατά 9%

Ενίσχυση των κερδών του κατά 22,1%, τα οποία διαμορφώθηκαν στα 20,084 εκατ. ευρώ, κατέγραψε στο σύνολο της χρήσης 2020 ο ΟΛΘ, πετυχαίνοντας παράλληλα ενίσχυση του κύκλου εργασιών του κατά 4%, φτάνοντας στα στα 71,724 εκατ. ευρώ, όπως και ενίσχυση της λειτουργικής του κερδοφορίας (EBITDA) κατά 3,9%, η οποία ανήλθε στα 30,92 εκατ. ευρώ. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η εταιρεία, η διακίνηση του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων αυξήθηκε κατά 2,7% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, από 449 χιλ. TEUs το 2019 σε 461 χιλ. TEUs το 2020, αποτέλεσμα που προέρχεται κυρίως από:

– την διακίνηση εισαγωγών / εξαγωγών, από 379 χιλ. TEUs το 2019 σε 389 χιλ. TEUs το 2020, αντιπροσωπεύοντας αύξηση 2,6%,

– την διακίνηση διαμετακόμισης (transit), από 69 χιλ. TEUs το 2019 σε 71 χιλ. TEUs το 2020, αντιπροσωπεύοντας αύξηση 3,4%.

Η αυξημένη διακίνηση στο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων οδήγησε σε αύξηση κατά 11,3% των εσόδων σε σχέση με το προηγούμενο έτος, από 44,7 εκατ. ευρώ το 2019 σε 49,7 εκατ. ευρώ το 2020. Κύριοι μοχλοί για την αύξηση των εσόδων – παρά τις αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας – παρέμειναν η εφαρμογή βελτιωμένων διαδικασιών διαχείρισης εμπορευματοκιβωτίων, ο καλύτερος χειρισμός των πελατών, καθώς και οι ενέργειες αναδιάρθρωσης της τιμολόγησης, οι οποίες υλοποιήθηκαν πρόσφατα από την νέα Διοίκηση του λιμένα.

Όσον αφορά τον Σταθμό Συμβατικού φορτίου, οι επιπτώσεις της πανδημίας ήταν πιο σημαντικές, με αποτέλεσμα τη μείωση των συνολικών όγκων κατά 16,3%, από 4.469 χιλ. τόνους το 2019, σε 3.741 χιλ. τόνους το 2020, μειώνοντας έτσι τα έσοδα για την ΟΛΘ Α.Ε. κατά 9,3%, από 22,3 εκατ. ευρώ το 2019 σε 20,2 εκατ. ευρώ το 2020. Τα έσοδα από την Εκμετάλλευση Χώρων επηρεάστηκαν επίσης σημαντικά από την πανδημία, σημειώνοντας μείωση κατά 15,4%, από 1,87 εκατ. ευρώ το 2019 σε 1,58 εκατ. ευρώ το 2020, ενώ τα έσοδα από την Επιβατική Κίνηση αυξήθηκαν ελαφρώς, παραμένοντας ωστόσο ένα ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό των συνολικών πωλήσεων.

Τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν από 32,2 εκατ. ευρώ το 2019 σε 33,9 εκατ. ευρώ το 2020, αντιπροσωπεύοντας συνολική αύξηση 5,3%. Ο δείκτης περιθωρίου μικτού κέρδους βελτιώθηκε ελαφρώς (46,7% το 2019 και 47,3% το 2020), λαμβάνοντας υπόψη μια αλλαγή που πραγματοποιήθηκε εντός του 2020 στην ωφέλιμη ζωή ορισμένων μηχανημάτων, η οποία οδήγησε σε θετική επίδραση λόγω χαμηλότερων δαπανών αποσβέσεων κατά 0,88 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Τέλος, τα καθαρά κέρδη μετά φόρων αυξήθηκαν κατά 22,1%, από 16,45 εκατ. ευρώ το 2019 σε 20,10 εκατ. ευρώ το 2020, σχηματίζοντας το καθαρό περιθώριο κέρδους από 24% το 2019 σε 28% το 2020. Τα καθαρά κέρδη επηρεάστηκαν σημαντικά θετικά από δύο βασικούς παράγοντες, τη θετική μεταβολή στις συνολικές δαπάνες αποσβέσεων όπως εξηγήθηκε κατά 0,88 εκατ. ευρώ και την αναστροφή φορολογικών προβλέψεων κατά € 1,42 εκατ., ως θετικό αποτέλεσμα της ευνοϊκής πρόσφατης απόφασης του Διοικητικού Εφετείου σχετικά με τους φορολογικούς ελέγχους για τα έτη 2005-2011.

Η πανδημία του Covid-19 συνεχίζεται από το 2020 και εντός του 2021, επιφέροντας τις δυσμενείς επιπτώσεις της σε όλα τα επίπεδα οικονομικής δραστηριότητας. 

Οι προοπτικές

Αναφορικά με το 2021, η διακίνηση φορτίων του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων το πρώτο τρίμηνο του 2021 σημείωσε ήπια αύξηση κατά 2,6% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2020, ενώ η διακίνηση του Σταθμού Συμβατικού φορτίου μειώθηκε κατά 7,6%, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του πρώτου τριμήνου του 2020. Η Διοίκηση της ΟΛΘ Α.Ε. παραμένει θετική για την συνολική διακίνηση φορτίων για το σύνολο του 2021. Ειδικά το δεύτερο εξάμηνο του 2021 αναμένεται να αποφέρει βελτιωμένους όγκους διακίνησης φορτίων, όταν τα αποτελέσματα της πανδημίας αρχίσουν να υποχωρούν. Όσον αφορά το πρόγραμμα κεφαλαιουχικών δαπανών, η ΟΛΘ Α.Ε ολοκλήρωσε σημαντικές επενδύσεις ύψους 8,1 εκατ. ευρώ το 2020, περίπου 11 εκατ. ευρώ εντός του 2021, ενώ άλλα € 25 εκατ. αναμένεται να εκτελεστούν κατά τη διάρκεια του 2021, μια ικανοποιητική απόδοση προς την σταδιακή επίτευξη των στρατηγικών στόχων της.

Ο Εκτελεστικός Πρόεδρος της ΟΛΘ Α.Ε., Αθανάσιος Λιάγκος, επεσήμανε σχολιάζοντας τα αποτελέσματα: «Παραμένουμε αυστηρά προσηλωμένοι στην ανάπτυξη της Εταιρείας, τη δύσκολη αυτή περίοδο με την πανδημία του Covid-19. Εστιάζουμε στην επιτάχυνση και υλοποίηση του Επενδυτικού μας Πλάνου, ενώ ταυτόχρονα αναβαθμίζουμε τις υποδομές, τον εξοπλισμό, το φάσμα και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του Λιμένα της Θεσσαλονίκης».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *