Παρατείνεται μέχρι τις 7 Ιουνίου η ένταξη στο πρόγραμμα «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ»

Παρατείνεται μέχρι τις 7 Ιουνίου η ένταξη στο πρόγραμμα «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ»

281
SHARE

Μέχρι τις 7 Ιουνίου παρατείνεται η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης για ένταξη στην ενιαία δράση «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα-Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται από τους δυνητικούς δικαιούχους υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis, κάνοντας χρήση του τυποποιημένου στο ΠΣΚΕ εντύπου (περιλαμβάνεται στο Παράρτημα VIII της παρούσας πρόσκλησης).

Στόχος της δράσης είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται είτε από μεμονωμένες επιχειρήσεις, είτε από ομάδες επιχειρήσεων, είτε από συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς.

LEAVE A REPLY