Wednesday , 26 June 2024

Πολλαπλές πιστοποιήσεις για την ΕΔΑ ΘΕΣΣ

Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ, αναγνωρίζει ως βασικά συστατικά της επιχειρηματικής της ταυτότητας, τη βελτιστοποίηση των λειτουργιών της για την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, τη διασφάλιση της λειτουργικής ανεξαρτησίας σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της και την ενίσχυση της συνεργασίας με τα εμπλεκόμενα μέρη.

Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρεία έλαβε πιστοποίηση από ανεξάρτητο φορέασύμφωνα με το πρότυπο ISO 37001: 2016 για το Σύστημα Διαχείρισης Κατά της Δωροδοκίας.

Οι επιθεωρήσεις ανέδειξαν την ωριμότητα που κατέχει η ΕΔΑ ΘΕΣΣ αναφορικά με τις βέλτιστες πρακτικές του Συστήματος Διαχείρισης. Η διενέργεια των σχετικών διαδικασιών επισφράγισαν την συμμόρφωση της Εταιρείας με τις αρχές της διαφάνειας και της αμεροληψίας και την πλήρη ευθυγράμμιση με το Διεθνές Δίκαιο περί Αντιδιαφθοράς και κατά της Δωροδοκίας. Για την αποτελεσματική ευαισθητοποίηση με ζητήματα που άπτονται του πλαισίου Αντιδιαφθοράς, η Εταιρεία εστιάζει πρωτίστως στην υιοθέτηση προληπτικών μέτρων και σε μηχανισμούς ενίσχυσης της ανεξαρτησίας της σε όλες τις δραστηριότητες της, ενώ παράλληλα εντατικοποιεί τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Με αυτό τον τρόπο η ΕΔΑ ΘΕΣΣ προστατεύει τη φήμη της, αυξάνει την εμπιστοσύνη των εταίρων και των καταναλωτών, και αποτρέπει την απώλεια αξίας των μετοχών. Η μηδενική ανοχή της Εταιρείας σε οποιοδήποτε σχετικό περιστατικό, έχει θεσπιστεί και περιγράφεται ρητώς στην Πολιτική κατά της Διαφθοράς, όπου ορίζεται  το πλαίσιο  λειτουργίας και των αποδεκτών συμπεριφορών σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας της Εταιρείας.

Παράλληλα, δεδομένων των μεταβαλλόμενων συνθηκών και των νέων δεδομένων που επέβαλλε η πανδημία, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ έκρινε ιδιαίτερα επιβεβλημένη την ανάγκη κατάρτισης Σχεδίου Επιχειρησιακής Συνέχειας και έλαβε την πιστοποίηση ISO 22301: 2019 για το Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας. Γεγονός που επικυρώνει την αποτελεσματική και αυξανόμενη ετοιμότητα για τη διαχείριση κρίσεων και για την απρόσκοπτη λειτουργία όλων των δραστηριοτήτων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με γνώμονα την προστασία των Πληροφοριών, των Πληροφοριακών Πόρων και των επιχειρησιακών της λειτουργιών, και δη στο πλαίσιο των  αυξημένων απαιτήσεων  τηλεργασίας, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ αναγνώρισε  πρόσθετα την ανάγκη θέσπισης και θεμελίωσης ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφαλείας Πληροφοριών για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης των πληροφοριακών κινδύνων, βάσει διεθνών προτύπων και βέλτιστων πρακτικών. Το σύστημα αυτό έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 27001: 2013 και καθιερώνει το πλαίσιο για την έγκαιρη και αποτελεσματική αναγνώριση, αξιολόγηση και επίλυση, Περιστατικών Ασφάλειας.

Τέλος, ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι διεργασίες για τη λήψη πιστοποιήσεων σύμφωνα με τα πρότυπα  ISO 50001: 2018 για το Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας και ISO 39001: 2012 για το Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας.  

Πρόκειται για ένα πολυδιάστατο έργο που είναι αποτέλεσμα των συντονισμένων ενεργειών του εμπλεκόμενου προσωπικού όλων των οργανωτικών δομών και των δράσεων που υλοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας.

Στον ιστότοπο της ΕΔΑ ΘΕΣΣ https://www.edathess.gr/systima-diaxeirisis/   περιγράφεται αναλυτικά το Εταιρικό Σύστημα Διαχείρισης που διέπει όλες τις λειτουργίες της  και τις πιστοποιήσεις που έχουν ληφθεί συνολικά ως προς τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των προτύπων.

Η εναρμόνιση της Εταιρείας με σύγχρονα πρότυπα και τις προδιαγραφές που απορρέουν από αυτά, προσδίδουν προστιθέμενη αξία, καθώς ενισχύονται με αυτό τον τρόπο οι σχέσεις εμπιστοσύνης προς την αγορά και τους καταναλωτές και επιτυγχάνεται η εφαρμογή του μοντέλου που οδηγεί στην επιχειρηματική αριστεία. Παράλληλα, δίδεται έμφαση στη διατήρηση ενός περιβάλλοντος εργασίας με υψηλές συνθήκες ασφάλειας, ενώ ταυτόχρονα, καθιερώνεται μια ενιαία κουλτούρα δεοντολογικής συμπεριφοράς και επαγγελματικής ακεραιότητας.

Διηνεκή στόχο της Εταιρείας αποτελεί η αποδέσμευση περαιτέρω αξίας μέσα από κορυφαίες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης. Ταυτόχρονα, η Εταιρεία δεσμεύεται για την εύλογη διαχείριση των ενεργειακών πόρων, διασφαλίζοντας ένα βιώσιμο μέλλον αλλά και θετικό αποτύπωμα προς την κοινωνία, το περιβάλλον και την οικονομία.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *