Eurobank: Συνεχίστηκε η ανοδική πορεία των καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα τον Μάιο...

Eurobank: Συνεχίστηκε η ανοδική πορεία των καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα τον Μάιο 2018 

388
SHARE

Η πορεία των καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα τον Μάιο εξετάζεται στην εβδομαδιαία οικονομική ανάλυση της Eurobank όπου, μεταξύ άλλων σημειώνεται ότι το εγχώριο τραπεζικό σύστημα πέραν του θεμελιώδους στόχου της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, αντιμετωπίζει παράλληλα και τη σημαντική πρόκληση της ενίσχυσης του λογαριασμού των καταθέσεων.

«Λαμβάνοντας υπ’ όψιν το υψηλό επίπεδο αποεπένδυσης των 7 τελευταίων ετών (μείωση του πραγματικού φυσικού κεφαλαίου κατά -72,5 δι. ευρώ) ο ρόλος του θεσμού της χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης, δηλαδή του κεντρικού διαύλου μέσω του οποίου η ροή αποταμιευτικών πόρων μετατρέπεται σε ροή επενδύσεων, είναι ζωτικής σημασίας για την είσοδο της ελληνικής οικονομίας σε ένα βιώσιμο μονοπάτι οικονομικής μεγέθυνσης», επισημαίνουν οι αναλυτές της Eurobank προσθέτοντας πως σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος (ΤτΕ), το σύνολο των καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα στα εγχώρια νομισματικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (ΝΧΙ) διαμορφώθηκε στα 128,1 δισ. ευρώ τον Μάιο 2018 (72,1% του ονομαστικού ΑΕΠ 2017) καταγράφοντας μηνιαία αύξηση της τάξης του 1,1 δισ. Το 56,1% (0,6 δισ. ευρώ) της προαναφερθείσας μεταβολής προήλθε από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και το υπόλοιπο 43,9% (0,5 δισ.) από τα νοικοκυριά. «Αξίζει να σημειώσουμε ότι στους 12 από τους 13 τελευταίους μήνες η μηνιαία μεταβολή των καταθέσεων ιδιωτικού τομέα ήταν σε θετικό έδαφος με τη σωρευτική αύξηση να διαμορφώνεται στα 9,1 δισ. (+5,7 δισ. για τα νοικοκυριά και +3,4 δισ. για τις επιχειρήσεις). Για το ίδιο χρονικό διάστημα το σύνολο της χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα από τα εγχώρια ΝΧΙ συρρικνώθηκε κατά -13,9 δισ. (-7,2 δισ. για τις επιχειρήσεις, -6,0 δισ. για τα νοικοκυριά και -0,8 δισ. για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αγρότες και τις ατομικές επιχειρήσεις). Ως εκ τούτου η απόκλιση ανάμεσα στο επίπεδο των καταθέσεων και της χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα από -73,8 δισ. τον Απρίλιο 2017 μειώθηκε – σε απόλυτους όρους – στα -50,9 δισ. τον Μάιο 2018 (-85,9 δισ. τον Ιούνιο 2015 και -89,2 δισ. τον Ιούνιο 2012). Η εν λόγω εξέλιξη (βελτίωση της ρευστότητας) αποτυπώνεται στη μείωση της εξάρτησης του εγχώριου τραπεζικού συστήματος από τον δανεισμό του Ευρωσυστήματος και του Έκτακτου Μηχανισμού Παροχής Ρευστότητας (ELA)», σημειώνεται στην ανάλυση της Eurobank.

Η ανοδική πορεία των καταθέσεων -προστίθεται στην ανάλυση- συνδέεται με τη γενική τάση βελτίωσης του οικονομικού κλίματος και την ενίσχυση της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας. Επί παραδείγματι, ο δείκτης οικονομικού κλίματος (στοιχεία ΙΟΒΕ) παρά τη μηνιαία πτώση που σημείωσε τον Μάιο 2018 (από τις 104,2 μονάδες δείκτη (ΜΔ) τον Απρίλιο 2018 στις 102,5 ΜΔ), παρέμεινε σε ανοδική τροχιά για το σύνολο του 2ου τριμήνου 2018. Επιπρόσθετα, με εξαίρεση τον δείκτη εμπιστοσύνης στη βιομηχανία, όλοι οι υπόλοιποι επί μέρους δείκτες εμπιστοσύνης κατέγραψαν άνοδο το 2ο τρίμηνο 2018.

«Ως γνωστόν οι καταθέσεις στα εγχώρια ΝΧΙ αποτελούν ένα υποσύνολο (το μεγαλύτερο) της συνολικής ζήτησης χρήματος (Md, money demand) στην οικονομία. Η τελευταία είναι θετική συνάρτηση του εισοδήματος και αρνητική του επιτοκίου (κόστος ευκαιρίας διακράτησης ρευστών διαθεσίμων). Ως εκ τούτου η μακροχρόνια ενίσχυση του συνόλου των καταθέσεων θα εξαρτηθεί από την πορεία του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος της ελληνικής οικονομίας (δημιουργία πλούτου). Ωστόσο, μεσοπρόθεσμα, η περαιτέρω βελτίωση του οικονομικού κλίματος, η μείωση της αβεβαιότητας, η δημιουργία προσδοκιών για επιστροφή στην κανονικότητα και η άρση των κεφαλαιακών ελέγχων ενδέχεται να οδηγήσουν σε αύξηση των καταθέσεων μέσω της επιστροφής των κεφαλαίων που βρίσκονται εκτός του εγχώριου χρηματοπιστωτικού συστήματος αλλά εντός της ελληνικής επικράτειας (32,9 δισ. ευρώ τον Μάιο 2018).
Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού (ΚΠ), για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2018 τα καθαρά έσοδα παρουσίασαν αύξηση έναντι του στόχου κατά +€834 εκατ. σε τροποποιημένη ταμειακή βάση. Από την πλευρά των δαπανών καταγράφηκε μείωση έναντι του στόχου κατά -516 εκατ. ευρώ. Ως εκ τούτου, το πρωτογενές αποτέλεσμα και το ισοζύγιο ΚΠ ήταν υψηλότερα σε σχέση με το στόχο κατά +1.345 εκατ. ευρώ και +1.350 εκατ. αντίστοιχα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού (ΚΠ), για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2018 τα καθαρά έσοδα παρουσίασαν αύξηση έναντι του στόχου κατά +834 εκατ. ευρώ σε τροποποιημένη ταμειακή βάση. Η εν λόγω επίδοση οφείλεται κυρίως στη θετική απόκλιση που εμφάνισαν σε σχέση με τον στόχο τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού (ΤΠ) προ επιστροφών φόρων κατά +757 εκατ. ευρώ και τα έσοδα αποκρατικοποιήσεων κατά +176 εκατ. ευρώ. Σημειώνουμε ότι οι επιστροφές φόρων – λογαριασμός ο οποίος εισέρχεται αφαιρετικά στον προσδιορισμό των καθαρών εσόδων του ΤΠ – παρουσίασαν θετική απόκλιση έναντι του στόχου της τάξης των 561 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού μετά από επιστροφές φόρων να παρουσιάσουν θετική απόκλιση σε σχέση με τον στόχο της τάξης των +€372εκ. Τέλος, αυξημένα σε σχέση με τον στόχο κατά +462 εκατ. εμφανίστηκαν και τα έσοδα του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων (γεγονός που αποδίδεται κατά κύριο λόγο στις αυξημένες εισροές από την Ε.Ε.).
Από την πλευρά των δαπανών, καταγράφηκε υστέρηση έναντι του στόχου της τάξης των -516 εκατ. (τροποποιημένη ταμειακή βάση, 19.235 εκατ. σε σύγκριση με τον στόχο των 19.751 εκατ. ευρώ). Η εν λόγω υστέρηση οφείλεται εξ ολοκλήρου στις δαπάνες του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων (ΠΔΕ), που κατέγραψαν ισόποση αρνητική απόκλιση σε σχέση με τον στόχο (ήτοι -516 εκατ. ευρώ).
Βάσει των παραπάνω στοιχείων, το πρωτογενές αποτέλεσμα για τους πρώτους πέντε μήνες του 2018 διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 1.525 εκατ., σημαντικά υψηλότερο κατά +1.345 εκατ. έναντι του στόχου, πλην όμως μικρότερο κατά -315 εκατ. ή κατά -17,1% σε σχέση με το αντίστοιχο αποτέλεσμα για την ίδια περίοδο το 2017. Τέλος, το ισοζύγιο ΚΠ παρουσίασε έλλειμμα ύψους 13 εκατ., αυξημένο τόσο σε σχέση με τον στόχο κατά €1.350 εκατ., γεγονός που οφείλεται στη βελτίωση του πρωτογενούς ισοζυγίου, όσο και με το αντίστοιχο διάστημα για το 2017 κατά 429 εκατ. ευρώ ή κατά 34,5%», καταλήγουν οι αναλυτές της Eurobank.

LEAVE A REPLY