Monday , 24 June 2024

Alpha Bank – Eurobank: Συμμετέχουν από κοινού στο νέο πρόγραμμα της ΕΤΕπ για έργα καθαρής ενέργειας και αστικών υποδομών

Η Alpha Bank και η Eurobank υπέγραψαν συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την από κοινού συμμετοχή τους στο Ταμείο Υποδομών (Infrastructure Fund of Funds – InfraFoF), που δημιούργησε το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ).

Μέσω του Ταμείου Υποδομών και την αξιοποίηση εθνικών και κοινοτικών πόρων αναμένεται να κινητοποιηθούν, σταδιακά, επενδύσεις στην Ελλάδα τουλάχιστον €650 εκατ. για βιώσιμα έργα σε τομείς προτεραιότητας όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης και η αστική ανάπτυξη.

Ο κ. Βασίλειος Ψάλτης, Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank, δήλωσε: «Η Alpha Bank, με τη συμμετοχή της στο νέο Ταμείο Υποδομών, διευρύνει τη μακροχρόνια συνεργασία της με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και συνεχίζει να υποστηρίζει ενεργά την περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνη επιχειρηματικότητα, αξιοποιώντας τη μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία που διαθέτει στη χρηματοδότηση των μεγάλων έργων, των υποδομών και της ενέργειας. Συνεπής στη δέσμευσή της για προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, η Alpha Bank θα ενισχύσει επενδύσεις που είναι φιλικές προς το περιβάλλον, χρησιμοποιούν τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα και συμβάλλουν στη δημιουργία υποδομών με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Επενδύοντας ενεργά στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της ενεργειακής απόδοσης και των αστικών υποδομών, συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, κ. Φωκίων Καραβίας, δήλωσε: «Η συμφωνία για τη συμμετοχή της Eurobank στο νέο Ταμείο Υποδομών, με έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης δημοσίων και ιδιωτικών κτιρίων και την αστική ανάπτυξη ενισχύει τη μακροχρόνια, επιτυχημένη συνεργασία της Τράπεζας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ενώ υπογραμμίζει της δέσμευσή μας στη βιώσιμη, αειφόρο, ανάπτυξη και στην υιοθέτηση πρακτικών και πρωτοβουλιών που βασίζονται στις αρχές της κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνης επιχειρηματικότητας. Εκτιμούμε πως το νέο αυτό επενδυτικό πρόγραμμα αναμένεται να υποστηρίξει μεγάλο αριθμό έργων το επόμενο διάστημα, με σημαντικό αντίκτυπο στις τοπικές κοινωνίες, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη συλλογική προσπάθεια για να επιταχυνθεί, μεσοπρόθεσμα, η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και να αυξηθεί η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, μια προσπάθεια που η Eurobank υποστηρίζει συστηματικά και ενεργά».

Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, κ. AndrewMcDowellδήλωσε: «Χιλιάδες επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και να επεκτείνουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, μετά από επενδύσεις που υποστηρίζονται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τράπεζες με ηγετικό ρόλο στην εγχώρια αγορά. Η στενή μας συνεργασία έχει αποδεδειγμένο trackrecord υποστήριξης επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένης της ειδικής χρηματοδότησης για τη στήριξη της απασχόλησης των νέων και της ενίσχυσης της θέσης των γυναικών. Είμαι στην ευχάριστη θέση να επιβεβαιώσω ότι την περασμένη εβδομάδα πετύχαμε συμφωνία που θα επιτρέψει τη μελλοντική συνεργασία με την Alpha Bank, την Eurobank, την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, την Τράπεζα Πειραιώς και την ελληνική κυβέρνηση για να υποστηρίξουμε επενδύσεις σε υποδομές προτεραιότητας στο πλαίσιο μιας νέας πρωτοβουλίας ύψους €650 εκατ. Το πρόγραμμα του Ταμείου Υποδομών αποτελεί μοντέλο για να ακολουθήσουν και άλλες χώρες στην Ευρώπη και η ΕΤΕπ προσβλέπει στη συνεργασία με τις τράπεζες εταίρους στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια για την περαιτέρω ενίσχυση της στήριξης για επενδύσεις μετατροπής σε όλη την Ελλάδα».

Αρχικά η Alpha Bank και η Eurobankπρόκειται να χρησιμοποιήσουν €32 εκατ. από το νέο Ταμείο Υποδομών,για να στηρίξουν επενδύσεις σε επιλέξιμα έργα που θα υλοποιηθούν σε όλη την Ελλάδα ενώ θα παρέχουν χρηματοδότηση στα έργα αυτά και από ίδιους πόρους.

Η υποδομή στην Ελλάδα του νέου αυτού Ταμείου, που θα αποτελέσει μοντέλο για αντίστοιχα σχήματα στην Ευρώπη, αναμένεται να κινητοποιήσει επενδύσεις σε έργα καθαρής ενέργειας, όπως αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκούς σταθμούς, εγκαταστάσεις βιοαερίου και βιομάζας, υδροηλεκτρικούς σταθμούς. Θα εξεταστούν επίσης νέες επενδύσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια και σε ιδιωτικά κτίρια, επενδύσεις σε βιομηχανικά πάρκα, εγκαταστάσεις για εκπαιδευτική και πολιτιστική χρήση, για τον τουρισμό και για συνεδριακά κέντρα. Επιπλέον,αναμένεται να χρηματοδοτηθεί η ολοκλήρωση έργων υποδομών που έχουν καθυστερήσει τα τελευταία χρόνια ενώ ένας αριθμός τοπικών έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο εκτιμάται πως θα επιτρέψει την εμπορική χρήση πρώην εγκαταλελειμμένων εγκαταστάσεων.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων συνέστησε το Ταμείο Υποδομών σε συνεργασία με την ΕΤΕπ, με στόχο τη μεγιστοποίηση του αντίκτυπου των πόρων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων σε συνδυασμό με κεφάλαια του Δημοσίου προερχόμενα από δάνειο της ΕΤΕπ και με επιστροφές από επενδύσεις σε προγενέστερα έργα αστικής ανάπτυξης που ολοκληρώθηκαν στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας JESSICA.

Όταν τεθεί πλήρως σε λειτουργία, το νέο Ταμείο Υποδομών θα προσφέρει χρηματοδοτικούς πόρους ύψους €450 εκατ. κινητοποιώντας βιώσιμες επενδύσεις συνολικού ύψους τουλάχιστον €650 εκατ. στους τομείς προτεραιότητας. Τα κονδύλια των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων προέρχονται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-2020».

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις για τη χρηματοδότηση έργων, στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

(Στη φωτογραφία από αριστερά προς δεξιά διακρίνονται οι κ.κ.: Andrew McDowell, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, Γιάννης Τσακίρης, Υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Βασίλειος Ψάλτης, Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank, Γεώργιος Μαρκοπουλιώτης, Επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, Κωνσταντίνος Βασιλείου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *