Συμφωνία για ενοικίαση χώρου της ΟΛΘ Α.Ε. από συνδεδεμένο μέλος, μετά από...

Συμφωνία για ενοικίαση χώρου της ΟΛΘ Α.Ε. από συνδεδεμένο μέλος, μετά από Απόφαση του Δ.Σ.

210
SHARE

Το Διοικητικό Συμβούλιο της «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» (εφεξής και «ΟΛΘ Α.Ε.» ή η «Εταιρεία»), ανακοίνωσε ότι αποφάσισε τη χορήγηση ειδικής άδειας σύμφωνα με τo άρθρο 100 του ν. 4548/2018, για την κατάρτιση σύμβασης μίσθωσης με την Ιδιωτική Μετοχική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «DIMERA LAND & PROPERTY INVESTMETS LTD», η οποία εδρεύει στη Λευκωσία Κύπρου.

Η εν λόγω μίσθωση αφορά ενοικίαση 7ου ορόφου για χρήση γραφείων, εμβαδού 340 τ.μ., επί της οδού Πανεπιστημίου στην Αθήνα, έναντι μηνιαίου τιμήματος  6.630 ευρώ (καθαρή αξία) και διάρκειας 9 ετών, με σκοπούς την περαιτέρω εξυπηρέτηση των εταιρικών σκοπών και την βέλτιστη προβολή των δράσεων της «ΟΛΘ Α.Ε.». H σύμβαση μίσθωσης θα υπογραφεί αμέσως μετά την παρέλευση 10 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης ανακοίνωσης, ενώ συνοδεύεται και από την δέουσα έκθεση του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή – άμεσα διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας – η οποία αξιολογεί το δίκαιο και εύλογο της συναλλαγής για την Εταιρία και τους μετόχους οι οποίοι δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος, βάσει του άρθρου 101 παρ.1.

Οι μετοχές της «DIMERA LAND & PROPERTY INVESTMETS LTD» ανήκουν κατά 100% στην εταιρεία «Belterra Holdings Limited» η οποία εδρεύει στην Κύπρο, στην οποία ανήκουν κατά 100% οι μετοχές της «Belterra Investments Limited» η οποία εδρεύει στην Κύπρο, στην οποία ανήκει το 30% των μετοχών της εταιρίας «Melbery Investments Ltd», η οποία εδρεύει στην Κύπρο, στην οποία ανήκει το 67% των μετοχών της εταιρίας «South Europe Gateway Thessaloniki (SEGT) Ltd» η οποία εδρεύει στην Κύπρο, στην οποία ανήκει το 67% της «ΟΛΘ Α.Ε.».

LEAVE A REPLY