Προσλήψεις στο Αρχαιολογικό Μουσείο και το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης

Προσλήψεις στο Αρχαιολογικό Μουσείο και το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης

498
SHARE

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης γνωστοποιεί την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα δύο (32) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών.

Οι εικοσιεπτά (27) θέσεις αφορούν στη φύλαξη-πληροφόρηση ημερήσιων φυλάκων αρχαιοτήτων (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης), οι δύο (2) αφορούν στη φύλαξη-πληροφόρηση νυχτοφυλάκων αρχαιοτήτων (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) και οι τρεις (3) αφορούν σε βοηθητικό προσωπικό καθαριότητας (Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (info.amth@culture.gr). Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Η αίτηση συμμετοχής και οι σχετικές κατά περίπτωση υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986 (Α΄75) που θα υποβληθούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζονται υπογεγραμμένες, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις δεν γίνονται δεκτές.

Επίσης, το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά πενήντα εννέα (59) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισµού και του Λευκού Πύργου, που εδρεύουν στη Θεσσαλονίκη του Νοµού Θεσσαλονίκης.

Οι Πενήντα πέντε (55) θέσεις αφορούν στη φύλαξη-πληροφόρηση ημερήσιων φυλάκων αρχαιοτήτων (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) και οι τέσσερις (4) αφορούν σε βοηθητικό προσωπικό καθαριότητας (Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης).

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου mbp@culture.gr .

LEAVE A REPLY